Licenca


Zahtjev za dobijanje licence veterinar podnosi pismeno, nakon obavljenog pripravničkog staža i položenog stručnog ispita.

Uz zahtjev iz prethodnog stava prilaže se sledeća dokumentacija:

1. Ovjerena kopiju diplome,

2. Ovjerena kopiju Uvjerenja o položenom stručnom ispitu,

3. Potvrda o obavljanju veterinarske djelatnosti na području RS,

4. Uvjerenje da mi pravosnažnom sudskom odlukom nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti, (izvaditi u sudu)

5. Rodni list

6. Uvjernje o državljanstvu

7. Uvjerenje o radnoj sposobnosti, (ljekarsko uvjerenje)

8. Dokaz o uplati takse za izdavanje licence (200 KM), takse o uplati upisnine (50 KM), mjesečne članarine (15 KM)


Uplata takse se vrši na žiro-račun br.5620990001417179 NLB banka.

Sve dodatne informacije mоžete dobiti na telefon Veterinarske komore RS 051/466-321


Ako je podnosilac zahtjeva strani državljanin, uz zahtjev za izdavanje licence, pored navedenih dokumenata prilažu se i sljedeći dokumenti:

• Dokaz o dozvoli boravišta na području RS koju izdaje nadležni organ za unutrašnje poslove,

• Radnu dozvolu koju izdaje Zavod za zapošljavanje u mjestu dozvoljenog boravka

• Dokaz o prestanku radnog odnosa u državi čiji je državljanin, odnosno dokaz o nepostojanju radnog odnosa od nadležnog zavoda za zapošljavanje.


Zahtjev za produženje licence podnosi se svakih pet godina, u pismenom obliku, i to najkasnije 60 dana prije isteka roka važenja licence.

Uz zahtjev za produženje licence prilažu se sledeći dokumenti:

• Fotokopija postojeće licence,

• Potvrda o ispunjavanju obaveza u stručnom usavršavanju prema Pravilniku o stručnom usavršavanju veterinara,

• Dokaz o aktivnom ili pasivnom učešću na stručnim i naučnim skupovima,

• Uvjerenje da se protiv podnosioca zahtjeva ne vodi disciplinski postupak u okviru Komore zbog povrede načela Kodeksa veterinarske etike,

• Dokaz o izmirenim obavezama prema Komori.

• Dokaz o uplati takse za izdavanje licence (200 KM)


UPUTSTVO  ZA POPUNJAVANJE UPLATNICE:

• Prilikom uplate za članarinu navedete u polju svrha doznake ime i prezime osobe za koju se plaća članarina i za koji period plaća članarinu,

• Prilikom uplate takse za izdavanje ili produženje licence navedete u polju svrha doznake ime i prezime osobe za koju se plaća,

• Prilikom uplate računa za obrasce u polju svrha doznake navedete broj fakture,


ZAHTJEVI:

Zahtjev za izdavanje licence.Preuzmi >>

Zahtjev za produženje licence.Preuzmi >>

Zahtjev za upis u registar članova.Preuzmi >>