O komori


          Veterinarska komora Republike Srpske kao strukovno udruženje doktora veterinarske medicine u Republici Srpskoj osnovana je 2002. godine nakon donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 52/2001)


          U prethodnoj BiH nikad nije postojalo strukovno udruženje veterinara organizovano u formi Veterinarske komore. Stoga su veterinari Republike Srpske bili uporni u nastojanju da se pred nadležnim zakonodavnim organom donese odgovarajući zakon koji će dati uporište za formiranje Komore, kao i propisati njene osnovne ciljeve i zadatke. To je učinjeno donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti, koji je stupio na snagu 25.oktobra 2001. godine. Odmah nakon riješenog zakonskog osnova, veterinary pristupaju propremama na osnivanju Komore. Inicijativni odbor za osnivanje Komore bio je Izvršni odbor Društva veterinara RS, sa zastupljenim i predstavnicima Udruženja privatnih veterinara. Same pripreme odvijale su se kroz stalni komisijski rad na pripremama osnovnih pojedinačnih i opštih pravnih akata koji su neophodni za samu činjenicu organizacije osvnivačke skupštine Komore.

          Djelatnost Komore određena je Zakonom o veterinarstvu u Republici Srpskoj (Sl.glasnik RS br. 42/08,06/12) i Opštim aktima Komore: Statutom, Kodeksom veterinarske etike, Pravilnikom o izdavanju, produžavanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad (licence), Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti veterinara, Cjenovnikom veterinarskih usluga, Pravilnikom o finansijskom poslovanju, Pravilnikom o vođenju registra članova, Poslovnikom o radu Skupštine, Poslovnikom o radu Izvršnog odbora, Uputstvom o bodovanju kandidata u postupku produženja licence, Pravilnikom o izboru članova Skupštine.

          Djelatnost Komore određena je Zakonom o veterinarstvu u Republici Srpskoj (Sl.glasnik RS br. 42/08,06/12) i Opštim aktima Komore: Statutom, Kodeksom veterinarske etike, Pravilnikom o izdavanju, produžavanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad (licence), Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti veterinara, Cjenovnikom veterinarskih usluga, Pravilnikom o finansijskom poslovanju, Pravilnikom o vođenju registra članova, Poslovnikom o radu Skupštine, Poslovnikom o radu Izvršnog odbora, Uputstvom o bodovanju kandidata u postupku produženja licence, Pravilnikom o izboru članova Skupštine.


• Osnivačka skupština – Doboj 24.05.2002. godine

          Osnivačka skupština Komore održana je nakon pet mjeseci intenzivnog rada na pripremama, dana 24.05.2002. godine u Doboju, koja je u prvom sazivu brojala 73 delegata. Na toj skupštini svečano je konstatovana činjenica osnivanja Komore po prvi put na prostoru BiH, uz učešće 119 veterinara iz Republike Srpske i predstavnicima GTZ- a i resornog ministarstva.

• Usvajanje opštih akata Veterinarske komore Republike Srpske

          Na osnivačkoj skupštini usvojen je prijedlog Statuta Komore, kao najviši pravni akt, te proceduralni akti kao što je Poslovnik o radu skupštine komore,a što je bilo neophodno uraditi kako bi se stvorili preduslovi za rad Komore i riješila brojna pitanja koja nisu riješena zakonom

• Izbor organa Komore – Skupština, Predsjednik Skupštine,Predsjednik Komore, Izvršni odbor, Nadzorni odbor i Disciplinska komisija

          Za prvog predsjednika Komore izabran je Kalaba Ljubomir, a za prvog predsjednika Skupštine Karišik Nebojša. Organi komore birani su na dvije godine. Međutim , mandat od dvije godine već se pokazao kao kratak, ali je prihvaćen iz razloga što se nije znalo kako će sve to funkcionisati, sobzirom na činjenicu da nije bilo prethodnog iskustva u ovom smislu i osnivanje Komore na ovim prostorima je na neki način pionirski posao. Mandat je kasnije povećan na 4 godine.Na drugoj izbornoj sjednici je za Predsjednika ponovo izabran Kalaba Ljubomir i za predsjednika Skupštine Karišik Nebojša , a na trećoj izbornoj sjednici za Predsjednika Komore je izabran sci. Siniša Gatarić, a za predsjednika Skupštine Davor Krkoška

• Početak rada Komore u sjedištu- Banja Luka 06.11.2002. godine

          Preduslovi za početak rada Komore stvoreni su početkom novembra, nakon registracije komore pred nadležnim sudom kao pravnog lica, i nakon obavljanja niza aktivnosti koje su bitne za ostvarenje pravnog subjektiviteta u pravnom prometu- registracija pred poreskom upravom, zavodom za statistiku, otvaranje žiro računa, iznalaženje odgovarajuće kancelarije za sjedište, nabavka opreme i td. Osim toga, bilo je potrebno pripremiti održavanje Prve redovne sjednice skupštine komore, na kojoj bi se usvojili opšti akti neophodni za upis članova u registar i izdavanje licenci. Prva redovna sjednica Skupštine održana je 29.10.2002. godine u Bijeljini, i usvojeni su opšti akti Komore. Danas, Veterinarska komora ima status pravnog lica i upisana je u registar kod Osnovnog suda u Banja Luci. Sjedište Komore je u prostorijama u ulici carice Milice br. 46 u Banja Luci. Prostorije su kupljene 2003. godine, i nakon sprovođenja pocedure kod nadležnih organa, iz stambene površine pretvorene u poslovne prostorije, tako da danas u vlasništvu Veterinarske komore RS imamo poslovni prostor od 34,69 m2.

• Broj članova Skupštine od osnivanja pa do danas je smanjen, tako da na posljednoj izbornoj sjednici koja je održana 27.02.2014.godine verifikovano 50 članova Skupštine, izabrano 12 članova Izvršnog odbora, 3 člana Nadzornog odbora, 3 člana Disciplinske komisije, 3 člana Odbora za stručno usavršavanje, za predsjendika Komore izabran je Saša Bošković dr vet., za predsjednika Skupštine izabrana je Mirko Alaša dr vet.

• Održano 14 redovnih, 13 vanrednih sjendica Skupštine, 4 izborene sjednice Skupštine, 103 sjendice Izvršnog odbora, 15 sjednica Nadzornog odbora, a potrebi održavane su sjednice Disciplinske komisije i Odbora za stručno usavršavanje.

• Zakonom i Statutom Komore definisano da Veterinarska komora Republike Srpske obavlja sledeće poslove:

 1. utvrđuje kodeks veterinarske etike i preduzima odgovarajuće mjere u slučaju njegovog kršenja,
 2. vodi registar svojih članova,
 3. daje mišljenje ministarstvu o opravdanosti izdavanja, produžavanja ili oduzimanja odobrenja za obavljanje samostalne veterinarske prakse, te početka i prestanka rada veterinarskih organizacija,
 4. daje mišljenje za rad veterinarskih radnika izvan punog radnog vremena u veterinarskim organizacijama kod veterinarskih radnika koji obavljaju samostalnu veterinarsku praksu u vlastitom prostoru i na vlastitoj veterinarsko-tehničkoj opremi,
 5. utvrđuje maksimalne i minimalne cijene veterinaskih usluga uz pribavljeno mišljenje ministarstva,
 6. zastupa interese svojih članova kod organa vlasti i drugih pravnih lica,
 7. brine o socijalnim i ekonomskim interesima svojih članova,
 8. pruža zaštitu držaocima životinja u ostvarivanju prava s obzirom na kvalitet, sadržaj i vrstu veterinarske usluge,
 9. po službenoj dužnost izdaje, produžava i oduzima odobrenja za samostalan rad svojih članova (licence),
 10. učestvuje pri utvrđivanju standarda i normativa veterinarskih usluga, daje stručna mišljenja kod pripreme propisa od uticaja na razvoj veterinarske djelatnosti,
 11. organizuje u saradnji sa veterinarskim specijalističkim organizacijama dodatno usavršavanje veterinarskih radnika,
 12. brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju veterinarskih radnika i zastupa njihove interese,
 13. organizuje stručne i naučne skupove,
 14. propisuje način oglašavanja i način isticanja naziva veterinarskih organizacija i samostalne veterinarske prakse,
 15. daje mišljenja i prijedloge u postupku donošenja akata kojima se uređuju pitanja, uslovi i način obavljanja veterinarske prakse,
 16. izdaje stručne časopise, vijestie , publikacije i obrasce neophodne pri obavljanju veterinarske djelatnosti,
 17. štiti članove Komore od nelojalne konkurencije, u skladu sa važećim zakonskim propisima,
 18. obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Komore.

          Iz datog pregleda zakonom i statutom Komore utvrđenih zadataka, vidljivo je da Komora ima velike nadležnosti kao strukovno udruženje veterinara. Najvažnije nadležnosti odnose se na poslove koje Komora obavlja kao povjerena javna ovlašćenja, a to su: izdavanje,produžavanje i oduzimanje licenci, donošenje Cjenovnika usluga sa utvrđenim minimalnim i maksimalnim cijenama. Osim toga Komora je definisana i kao partner u donošenju zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti veterine, što nam joj daje velike mogućnosti ubuduće na regulisanju službe po ugledu na moderne veterinarske službe u Evropi. Pri tome, ne treba zaboraviti da je osnovni cilj osnivanja i postojanja Komore zaštita strukovnih interesa veterinara, ali i nastojanje da se svaki veterinar obaveže na visoko moralno, savjesno i stručno postupanje, u skladu sa definisanim Kodeksom veterinarske etike.

Aktivnosti Veterinarske komore nakon osnivanja

• Rad na predstavljanju Komore široj javnosti

          U nastojanju da širu javnost upoznamo sa radom komore i uopšte veterinarske službe, Komora je organizovala javne nastupe putem medija i brojna saopštenja pisaninih medija.

• Upis članova u Registar Komore

          Ubrzo nakon početka rada u sjedištu Komore i prijemom u radni odnos sekretara Komore, počelo se sa aktivnostima na upisu veterinara u Registar Komore. Članstvo u Komori obavezujuće je za sve veterinare koji na području RS obavljaju veterinarsku djelatnost. Sama tehnika upisa članova vrši se na način što veterinar podnosi zahtjev za upis u Komoru sa pratećom dokumentacijom kojom dokazuje činjenicu završenog Veterinarskog fakulteta i činjenicu obavljanja veterinarske djelatnosti na području RS. Inače kad je riječ o članstvu, Statutom Komore predvidjeli smo obavzno članstvo samo za veterinare koji obavljaju djelatnost, a dobrovoljno članstvo za nezaposlene veterinare, veterinare pripravnike dok im traje pripravnički staž i penzionisane veterinare. Članstvo u Komori povlači obavezu članova na plaćanje članarine koja je utvrđena u mjesečnom iznosu od 20 KM.

• Rješavanje po zahtjevima za izdavanje licence

          Izdavanje, produžavanje i oduzimanje odobrenja za samostalan rad je jedna od djelatnosti Komore. Opštim aktima je utvrđeno da niko ne može obavljati djelatnost ako nema licencu- odobrenje za samostalan rad. Licenca se izdaje na period od 5 godina, sa mogućnošću produženja. Licenca se takođe može i oduzeti veterinaru na određeno vrijeme (najviše do 1 godine), u slučaju grubog kršenja Kodeksa veterinarske etike ili u slučaju drugih ponašanja koja su definisana kao teže povrede pravila profesije. Treba naglasiti da Komora u svojim aktima nije predvidjela mogućnost trajnog oduzimanja licence, smatrajući da ne postoje toliko teški prekršaji za ovakvu vrstu mjere, ali zato postoji mogućnost trajnog oduzimanja licence veterinaru kojem je pravosnažnom sudskom presudom izrečena mjera trajne zabrane obavljanja djelatnosti. Po zahtjevima za izdavanje licence odlučuje Izvršni odbor i ukoliko član Komore uredno dokaže činjenicu položenog stručnog ispita, činjenicu postojanja opšte zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova veterinara, kao i nepostojanje zabrane obavljanja djelatnosti, zahtjevi se rješavaju pozitivno.

• Normativna djelatnost – usvojeni su sledeći opšti akti Komore:

 1. Statut
 2. Kodeks veterinarske etike
 3. Pravilnik o upisu članova u registar Komore
 4. Pravilnik o izdavanju, produžavanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad (licence)
 5. Pravilnik o finansijskom poslovanju Komore
 6. Cjenovnik veterinarskih usluga
 7. Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti veterinara
 8. Pravilnik o izboru članova Skupštine
 9. Pravilnik o veterinarskoj edukaciji i drugim oblicima stručnog usavrašavanja članova VKRS

Usvojeni su takođe i opšti akti kojima se proceduralno reguliše rad pojedinih organa Komore a to su:

 1. Poslovnik o radu skupštine Komore
 2. Poslovnik o radu izvršnog odbora Komore.

• Organizacija stručnih i naučnih skupova

          Veterinarska komora je organizovala više stručnih i naučnih skupova, svake godine u mjesecu junu se održi Godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine RS, sa međunarodnim učešćem i prosječno 2 edukacije godišnje.

• Tekuće aktivnosti

 1. Upis novih članova, obrada zahtjeva za izdavanje licenci, obrada zahtjeva za produžavanje licenci.
 2. Pravna pomoć članovima Komore i drugi poslovi po nalogu Izvršnog odbora i Predsjednika VK RS, Skupštine VK RS, Nadzornog odbora, Disciplinske komisije, Odbora za stručno usavršavanje.
 3. Pripreme materijala za sjednice Skupštine VK RS, Izvršnog odbora, Nadzornog odbora, Disciplinske komisije, Odbora za stručno usavršavanje, te realizacija i sprovođenje odluka i zaključaka.
 4. Realizacija aktivnosti na pripremi edukacija, godišnjih savjetovanja veterinara RS, sa međunarodnim učešćem.
 5. Distribucija obrazaca, vođenje Registra članova VK RS i registara izdatih, produženih licenci, vođenje evidencije o članarinama, evidencije o izlaznim i ulaznim fakturama, vođenje knjige Protokola i drugih evidencija iz poslovanja Komore.

• Učešće u radu FVE

          Veterinarska komora je od 2003.godine članica Federacije veterinara Evrope (FVE) i od tad postoji saradnja sa evropskim zemljama, kao i usvajanje evropskih standard, a od 2012. godine i članica Svjetske veterinarske asocijacije (WVA). Pored toga Veterinarska komora je od 2015.godine postala i članica Visegradske grupe tačnije članica grupe zemalja zapadne evrope u okviru FVE.Skupština


Predsjednik Skupštine Veterinarske komore RS: Davor Jeftić
Potpredsjednik Skupštine Veterinarske komore RS: Radan Tomić
Predsjednik Veterinarske komore RS: Velibor Kesić
Potpredsjednik Veterinarske komore RS: Slaven Grbić

IZVRŠNI ODBOR

REGIJA BANJA LUKA
1.Slaven Grbić
2.Igor Čegar
REGIJA PRIJEDOR
1.Aleksandar Bradić
2.Velibor Kesić
REGIJA DOBOJ
1.Mladen Dragičević
2.Branko Stevanović
REGIJA BRČKO
1.Stevan Radić
REGIJA BIJELJINA
1.Predrag Novaković
2.Velibor Todorović
REGIJA SARAJEVO
1.Saša Bošković
REGIJA HERCEGOVINA
1.Zoran Damjanac

ČLANOVI SKUPŠTINE PO REGIJAMA

REGIJA BANJA LUKA

1.Nemanja RudićMrkonjić GradVS „Rudić“ Mrkonjić Grad
2.Čegar IgorBanja LukaVA „Mim coop“ Banja Luka
3.Slaven GrbićBanja LukaVZ „Slaven“ Banja Luka
4.Goran ParašBanja LukaVA „Mim coop“ Banja Luka
5.Goran VlajićBanja LukaVA „Vlajić“ Banja Luka
6.Mladinko LulićBanja LukaVeterinarska stanica Banja Luka
7.Goran KostićBanja LukaVeterinarska stanica Banja Luka
8.Dejan VujanićBanja LukaVA BL VET“ Banja Luka
9.Darko DespotovićBanja LukaVI RS „Dr Vaso Butozan“ Banja Luka

REGIJA PRIJEDOR

1.Velibor KesićPrijedorVS „Nova vet K &K“ Omarska
2.Davor JeftićOštra LukaVA „Dj vet“ Oštra Luka
3.Vladimir KrejićPrijedorVS „Nova vet K &K“ Omarska
4.Zorica OstojićPrijedorVA „Alfa vet“ Prijedor
5.Siniša GatarićPrnjavorPrnjavor
6.Aleksandar BradićNovi GradVS „Vet medik“ Novi Grad
7.Boris KukoljGradiškaVA„Vukvet“ Gradiška
8.Bojan LukačSrbacVS„Intervet“ Srbac
9.Milijana BradićNovi Grad VS „Vet medik“ Novi Grad
10.Aleksandar MedićPrijedorVS „MK VET“ Prijedor
11.Dragan OstojićPrijedorVA „Alfa vet“ Prijedor
12.Mladen KadićPrijedorVS „MK VET“ Prijedor

REGIJA DOBOJ

1.Branko StevanovićDobojVeterinarska stanica „Doboj“
2.Danijel KovačevićTeslićVA „Dr Kovačević“ Teslić
3.Nedeljko LejićModričaVeterinarska stanica „Modriča“
4.Mladen DragičevićDobojGrad Doboj
5.Nenad JankovićDobojVS „Lipljak trade“ Doboj
6.Slaviša ĐokićDerventaVA „Đokić“ Derventa
7.Bogoslav GotovacTeslićVeterinarska stanica „Teslić“

REGIJA BRCKO

1.Stevan RadanBrčkoVeterinarska stanica Brčko

REGIJA BIJELJINA

1.Predrag NovakovićUgljevikVeterinarska stanica Ugljevik
2.Velibor TodorovićBijeljinaVS „Vetagro“ Bijeljina
3.Slaviša SpasojevićBijeljinaVS „Intrevet“ Bijeljina
4.Aleksandar StanimirovićŠamacVeterinarska stanica Šamac
5.Dragan KneževićBijeljinaVI RS „Dr Vaso Butozan“
6.Duško TrifkovićBijeljinaVS „Vetagro“ Bijeljina
7.Mladen MarjanovićBijeljinaVeterinarska stanica „Bijeljina“
8.Nebojša JovičićBijeljinaVS „Vetagro“ Bijeljina
9.Novalina MitrovićBijeljinaVZ „Teolab“ Bijeljina
10.Dalibor LazarevićUgljevikVA „Medikus vet“ Ugljevik
12.Jelena PavićBijeljinaVS „Nutritio“ Bijeljina

REGIJA SARAJEVO

1.Relja GolićOsmaciVA „Osmaci“
2.Saša BoškovićOsmaciVA „Osmaci“
3.Blagoje BirčakovićMilićiVA „Zanum vet“ Milići
4.Radan TomićZvornikVA „Tomić“ Zvornik
5.Brankica Mojević MitrovićZvornikVA „Pilica vet“ Zvornik

REGIJA HERCEGOVINA

1.Zoran DamjanacNevesinjeVA „Damjanac company“
2.Danica MilićTrebinjeVA „Dana“ Trebinje
3.Dragan MališFočaVeterinarska stanica Foča


Nadzorni odbor

1. Gotovac Bogoslav

2. Vladimir Krejić

3. Duško TrifkovićDisciplinska komisija

1. Danica Milić

2. Goran Kostić

3. Aleksandar MedićOdbor za strucno usavrsavanje

1. Milijana Bradić

2. Bojan Lukač

3. Relja GolićPredsjednik

Velibor KesićSekretar

Tijana Timarac